Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Vitality - 100 Capsules

Evergreen Vitality - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Formulated for men's health, women's health, and fertility support
 • Tonifies Kidney yang and jing (essence)

Ingredients

  • Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
  • Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
  • Jiu Cai Zi (Semen Allii Tuberosi)
  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
  • Suo Yang (Herba Cynomorii)
  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
  • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
  • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
  • Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
  • She Chuang Zi (Fructus Cnidii)
  • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
  View full details