Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Thyro-forte - 100 Capsules

Evergreen Thyro-forte - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Provides endocrine support and thyroid support
 • Tonifies Kidney, Heart, and Spleen yang
 • Tonifies qi and nourishes Kidney yin

Ingredients

  • Lu Jiao (Cornu Cervi)
  • Gui Ban (Plastrum Testudinis)
  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
  • Fu Ling (Poria)
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
  • Hai Zao (Sargassum)
  • Kun Bu (Thallus Eckloniae)
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
  • Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
  • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
  View full details