Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Silerex - 100 Capsules

Evergreen Silerex - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Skin & Hair Formula that soothes the skin
 • Clears heat and disperses wind
 • Cools the blood and clears dampness

Ingredients

   • Di Fu Zi (Fructus Kochiae)
   • Bai Xian Pi (Cortex Dictamni)
   • Ku Shen (Radix Sophorae Flavescentis)
   • Ji Li (Fructus Tribuli)
   • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
   • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)
   • Jing Jie (Herba Schizonepetae)
   • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
   • Niu Bang Zi (Fructus Arctii)
   • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
   • Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
   • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
   • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
   View full details