Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Shine DS - 100 Capsules

Evergreen Shine DS - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Formulated for mood support, sleep support, and stress management
 • Shen Calming Formula
 • Spreads Liver qi and clears Heart fire

Ingredients

  • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
  • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)
  • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
  • Shen Qu (Massa Fermentata)
  • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi)
  • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
  • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
  • Chai Hu (Radix Bupleuri)
  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
  • Fu Ling (Poria)
  • He Huan Pi (Cortex Albiziae)
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
  • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
  • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
  • Zhi Gan Cao (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata cum Melle)

  Note: This formula has the herb, Shen Qu (Massa Fermentata), which contains tree nuts, wheat, and gluten.

  View full details