Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Schisandra ZZZ - 100 Capsules

Evergreen Schisandra ZZZ - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Formulated for sleep and neurological support
 • Tonifies spleen and heart blood
 • Calms the shen (spirit)

Ingredients

   • Xie Cao (Rx/Rz Valerianae)
   • Long Yan Rou (Arillus Longan)
   • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
   • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
   • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
   • Fu Shen (Poria Paradicis)
   • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
   • Da Zao (Fructus Jujubae)
   • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
   • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
   • Huang Qi (Radix Astragali)
   • Chuan Mu Xiang (Radix Vladimiriae)
   • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
   • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
   View full details