Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Resolve (Upper) - 100 Capsules

Evergreen Resolve (Upper) - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

Used as a women's health formula and a specialty formula that spreads Liver qi and disperses phlegm accumulation.

Ingredients

  • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
  • Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)
  • Chai Hu (Radix Bupleuri)
  • Feng Fang (Nidus Vespae)
  • Qing Pi (Pericarpium Citri Reticulatae Viride)
  • Tu Fu Ling (Rhizoma Smilacis Glabrae)
  • Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae)
  • Zao Jiao Ci (Spina Gleditsiae)
  • Bai Hua She She Cao (Hb Hedyotis)
  • Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis)
  • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
  • Lou Lu (Radix Rhapontici)
  • Niu Bang Zi (Fructus Arctii)
  • Pu Gong Ying (Herba Taraxaci)
  View full details