Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Lycium Support - 100 Capsules

Evergreen Lycium Support - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Formulated to support anti-aging and eye health.
 • Brightens the eyes by tonifying the Liver and Kidney yin

Ingredients

  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
  • Gui Ban (Plastrum Testudinis)
  • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
  • Chong Wei Zi (Fructus Leonuri)
  • Fu Ling (Poria)
  • Fu Pen Zi (Fructus Rubi)
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
  • Gu Jing Cao (Flos Eriocauli)
  • Ju Hua (Flos Chrysanthemi)
  • Jue Ming Zi (Semen Cassiae)
  • Mi Meng Hua (Flos Buddlejae)
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
  • Qing Xiang Zi (Semen Celosiae)
  • Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati)
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
  • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
  • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
  View full details