Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen LPS Support - 100 Capsules

Evergreen LPS Support - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Supports immune system by clearing heat and eliminating toxins, nourishing yin, tonifying blood, and promoting generation of body fluids

Ingredients

  • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
  • Hu Zhang (Rz/Rx Polygoni Cuspidati)
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
  • Ban Zhi Lian (Herba Scutellariae Barbatae)
  • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
  • Tao Ren (Semen Persicae)
  • Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)
  • Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
  • Ji Xiang Teng (Caulis Paederiae)
  • Hong Hua (Flos Carthami)
  • Ye Ju Hua (Flos Chrysanthemi Indici)
  • Mo Han Lian (Herba Ecliptae)
  • Bai Hua She She Cao (Hb Hedyotis)
  • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
  • Xuan Shen (Radix Scrophulariae)

  Note: This formula has the herb, Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.

  View full details