Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Knee & Ankle (CR) - 100 Capsules

Evergreen Knee & Ankle (CR) - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Evergreen Knee & Ankle (CR) - 100 Capsules

Functions

 • Provides support to the musculoskeletal system, including connective tissues and joints
 • Tonifies qi and nourishes blood and yin
 • Activates qi and blood circulation
 • Strengthens Liver and Kidney yin

Ingredients

   • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
   • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
   • Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)
   • Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis)
   • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
   • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
   • Qian Nian Jian (Rz Homalomenae)
   • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
   • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
   • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
   • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
   • Fu Ling (Poria)
   • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
   • Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis)
   • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
   • Dang Shen (Radix Codonopsis)
   • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
   • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
   • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
   • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
   • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
   • Da Zao (Fructus Jujubae)
   View full details