Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Herbal DRX - 100 Capsules

Evergreen Herbal DRX - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Water balancing formula that drains dampness and eliminates water accumulation.

Ingredients

 • Hua Shi (Talcum)
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)
 • Wu Bei Zi (Galla Chinensis)
 • He Zi (Fructus Chebulae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Chi Fu Ling (Poria Rubra)
 • Sheng Jiang Pi (Pc Zingiberis Recens)
 • Chuan Mu Xiang (Radix Vladimiriae)
 • Zhu Ling (Polyporus)
  View full details