Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Gentle Lax (Deficient) - 100 Capsule

Evergreen Gentle Lax (Deficient) - 100 Capsule

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Formulated for gastrointestinal support
 • Moistens the intestines by nourishing yin and blood

Ingredients

   • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
   • Jue Ming Zi (Semen Cassiae)
   • Tao Ren (Semen Persicae)
   • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum)
   • Yu Li Ren (Semen Pruni)
   • Zhi Shi (Fructus Aurantii Immaturus)
   • Bai Zi Ren (Semen Platycladi)
   • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
   • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
   • Xuan Shen (Radix Scrophulariae)
   • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
   • Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis)
   • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)

   Note: This formula has the herbs, Tao Ren (Semen Persicae), Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), Bai Zi Ren (Semen Platycladi), Yu Li Ren (Semen Pruni), which are tree nuts, and the herb, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.

    View full details