Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Flex (NP) - 100 Capsule

Evergreen Flex (NP) - 100 Capsule

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Provides support to the musculoskeletal system, including connective tissues and joints
 • Invigorates blood circulation in the extremities

Ingredients

  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
  • Huang Jin Gui (Caulis Vanieriae)
  • Liu Zhi Huang (Herba Solidaginis)
  • Mo Gu Xiao (Caulis Hyptis Capitatae)
  • Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)
  • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
  • Hong Hua (Flos Carthami)
  • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
  • Tao Ren (Semen Persicae)
  • Lu Lu Tong (Fructus Liquidambaris)
  • Mo Yao (Myrrha)
  • Ru Xiang (Gummi Olibanum)
  • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
  • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
  • Hei Da Zao (Fructus Jujubae Nigrum)
  • Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis)
  • Fu Ling (Poria)
  • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
  • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
  • Er Cha (Catechu)
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
  • Chuan Mu Xiang (Radix Vladimiriae)
  • Qiang Huo (Rz/Rx Notopterygii)
  • Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae)
  • Xue Jie (Sanguis Draconis)

  Note: This formula has the herb, Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.

   View full details