Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Flex (GT) - 100 Capsules

Evergreen Flex (GT) - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Evergreen Flex (GT) - 100 Capsules

Functions

 • Provides support to the musculoskeletal system, including connective tissues and joints
 • Drains damp-heat and opens the channels and collaterals

Ingredients

 • Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)
 • Shi Gao (Gypsum Fibrosum)
 • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
 • He Zi (Fructus Chebulae)
 • Wu Bei Zi (Galla Chinensis)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
  View full details