Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Enhance Memory - 100 Capsules

Evergreen Enhance Memory - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Anti-Aging and Mental Health Formula
 • Tonifies heart and kidney jing (essence)

Ingredients

 • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
 • Bai Zi Ren (Semen Platycladi)
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
 • Tian Dong (Radix Asparagi)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori)
 • Yin Xing Ye (Folium Ginkgo)
 • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Xuan Shen (Radix Scrophulariae)

Note: This formula has the herb, Bai Zi Ren (Semen Platycladi), which is a tree nut. 

  View full details