Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Cholisma - 100 Capsules

Evergreen Cholisma - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Provides cardiovascular and metabolic health
 • Dissolves dampness and invigorates blood circulation

  Ingredients

  • Jue Ming Zi (Semen Cassiae)
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
  • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)
  • Jiao Gu Lan (Rz/Hb Gynostemmatis)
  • Shan Zha (Fructus Crataegi)
  • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
  • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
  • Hu Zhang (Rz/RxPolygoni Cuspidati)
  • Ju Hua (Flos Chrysanthemi)
  • He Ye (Folium Nelumbinis)
  • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)
  • Ge Gen (Radix Puerariae Lobatae)
  • Zi Mu Xu (Herba Medicago Sativae)

  Note: This formula has the herb, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.

  View full details