Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Calm (Jr) - 100 Capsules

Evergreen Calm (Jr) - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Stress management and Shen calming formula
 • Extinguishes Liver wind and nourishes Liver yin
 • Calms the shen (spirit)

  Ingredients

  • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
  • Mu Li (Concha Ostreae)
  • Bie Jia (Carapax Trionycis)
  • Gou Teng (Ramulus Uncariae/Uncis)
  • Gui Ban (Plastrum Testudinis)
  • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
  • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
  • Tai Zi Shen (Radix Pseudostellariae)
  • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii)
  • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
  • Jue Ming Zi (Semen Cassiae)
  • Yu Jin (Radix Curcumae)
  • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)

  Note: This formula has the herb, Mu Li (Concha Ostreae), which is a mollusk shellfish.

  View full details