Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen CA Support - 100 Capsules

Evergreen CA Support - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Clears heat, eliminates toxins, and tonifies the underlying deficiencies (qi, blood, yin, and yang)

  Ingredients

  • Huang Qi (Radix Astragali)
  • Fu Ling (Poria)
  • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
  • Ban Zhi Lian (Herba Scutellariae Barbatae)
  • Bai Hua She She Cao (Hb Oldenlandia)
  • Huang Jing (Rhizoma Polygonati)
  • Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)
  • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
  • Chong Lou (Rhizoma Paridis)
  • Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinquefolii)
  • E Zhu (Rhizoma Curcumae)
  • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
  View full details