Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen C/R Support - 100 Capsules

Evergreen C/R Support - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions

 • Harmonizes the stomach and tonifies qi and yin

  Ingredients

  • Huang Qi (Radix Astragali)
  • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
  • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
  • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
  • Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taenia)
  • Shi Di (Calyx Kaki)
  • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)
  • Ling Zhi (Ganoderma)
  • Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
  View full details