Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Evergreen Blossom (Phase 2) - 100 Capsules

Evergreen Blossom (Phase 2) - 100 Capsules

Regular price
Regular price Sale price
Sale Sold out

Functions:

Used for women's health, menstrual health/regulation, and fertility support.

 • Tonifies kidney yin
 • Nourishes blood
 • Replenishes kidney jing (essence)

  Ingredients

  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
  • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
  • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
  • Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
  • Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatum)
  • E Jiao (Colla Corii Asini)
  • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
  • Fu Ling (Poria)
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
  • Chong Wei Zi (Fructus Leonuri)
  • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
  • Niu Xi (Huai) (Radix Achyranthis Bidentatae)

  Note: This formula has the herb, E Jiao (Colla Corii Asini), which is processed in soya-bean oil. 

  View full details